miércoles, 11 de abril de 2007

En militär ”dobberman går lös” och söker efter olja

<4246>
USA har inte för avsikt att förändra sitt energislöseri och sin förstörelse av miljön i världen

TEGUCIGALPA / 070411 / Skulle världen tillämpa samma livsstil och syn utveckling som USA skulle planetens samlade tillgångar av olja och gas vara slut om sex (6) år.

Men Bushadministrationen har inte för avsikt att reglera de ”fria marknadskrafternas” destruktiva framfart för miljön i världen. Därför invaderar och ockuperar den länder och folk, säger den venezuelanske journalisten Víctor J. Poleo Uzcátegui från energitidsskriften Soberania 1).

Sedan en månad pågår det en intensiv debatt i Latinamerika om utvinning av etanol. Detta är i själva verket alkohol som utvinns ur främst majs men även sockerrör. Bushs planer för etanolet ser ut så här:

Köpa upp via transnationella bolag och ta över enorma markarealer för att igångsätta ett gigantiskt etanolprojekt via majs och sockerrör i Brasilien, Mexiko och Colombia.

Låta transnationella energi- agrar och kemikalieföretag skapa monopol över etanolproduktionen.

Även om inte etanolet kommer att reducera USA:s energibehov med mer än kanske 10-12 procent, innebär denna politik att mäktiga privata ekonomiska intressen tar över stora delar av Latinamerikas strategiska naturresurser. Och att Jätten i norr anser sig ha prioriterad rätt över dessa bekräftas av det republikanska partiets utrikespolitiska experter. I sitt dokument Santa Fe IV 2) , skriver de helt öppet:

”En försäkran om att länderna i hemisfären inte uppträder fientligt mot USA. Dessutom ska hemisfärens naturresurser vara disponibla för att motsvara våra nationella prioriterade behov”.

Förre utrikesministern Colin Powell sammanfattade problematiken mer konkret i sin syn på frihandel:

”Vårt mål är att garantera USA-företagen kontroll över ett område som sträcker sig från Nord- till Sydpolen och fri tillgång, utan några som helst hinder, till våra varor, tjänster, teknologi och kapital på hela hemisfären” 3).

Perspektivet för USA:s framtid är dyster, om inte administrationen vidtar drastiska åtgärder:

USA konsumerar 1 av 2 liter bensin som produceras i världen trots att USA-befolkningen bara utgör sex (6) procent av hela världens befolkning. USA konsumerar 25 procent av all olja som produceras och lika mycket av gas.

USA importerade sex av tio oljefat för sin konsumtion år 2003. År 2020 beräknas importen ha ökat till 8 fat av 10.

USA importerade 2 av 10 kubikmeter gas år 2003. Motsvarande siffra år 2020 beräknas bli 4 av 10 m3.

Om världen konsumerade energi i samma skala som USA skulle det behöva produceras 170 miljarder fat råolja per år. På sex år skulle alla kända olje- och gasreserver tömmas.

När Bushadministrationens Energiplan presenterades i maj 2001 andades den oro för framtiden:

”. . . utan en ansenlig ökning av sina energireserver kan USA:s nationella säkerhet och ekonomiska välfärd komma att möta en ny fara” 4).

Vicepresident Dick Cheney, före detta chef från Halliburton, förtydligade att framtidsplanerna ”förblir de samma”. Det vill säga; USA:s livsstil ska inte förändras. Det blir världen som måste förändras. Men hur?

Hur detta ska gå till har inte Vita husets män med stora ekonomiska intressen inom energisektorn förklarat. Men invasionerna av Afghanistan och Irak och krigsmullret mot Iran är delar av svaret. Att inte kritiken från G7-länderna (Kanada, Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland, USA och Japan) varit starkare beror på att dessa konsumerar 80 procent av olja och gas medan 80 procent av dessa strategiska råvaror återfinns i Centralasien, Mellanöstern samt den Andinska delen av Latinamerika.

Víctor J. Poleo Uzcátegui anser att USA-regeringens energipolitik “saknar all etik” och karaktäriserar Vita husets män som en ” fara för världsfreden. En dobberman går lös och fienden är OPEC-länderna och delar av dessa som utpekas som terrorister”.

Dick Emanuelsson

NOTER:
1) Agenda Energética de Washington, av Víctor J. Poleo Uzcátegui / Soberania.info - 20/09/03
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_536.htm
2) http://www.geocities.com/proyectoemancipacion/documentossantafe/santafeiv.doc
3) http://www.llacta.org/alca-tlc/
4) G. W. Bush, National Energy Policy, Mayo 2001. http://www.soberania.org/Archivos/National-Energy-Policy.pdf